Širdies nepakankamumas. Lėtinis širdies nepakankamumas. Lėtinio širdies nepakankamumo pristatymas

Redakcijos nuomonë nebûtinai sutampa su straipsniø autoriø nuomone. Redakcija uþ reklamos turiná ir kalbà neatsako. Visi þurnale minimi vaistai turi bûti vartojami, atsiþvelgiant á naujausià vaistø vartojimo informacijà. Visos ar bet kurios þurnale spausdinamos medþiagos dalies dauginimui ir platinimui bet kokia forma ir priemonëmis ne asmeniniams tikslams bûtinas raðtiðkas leidëjo sutikimas.

Maketavo V. Viluèio ámonë 09 Kozlova J. Sukockienë E. Puteikis K.

hipertenzija 1 laipsnio rizika 3 kas tai yra širdies sveikatos raudonas vynas naudingas naujienas

Gavrilova A. Bukina V.

Širdies nepakankamumas. Lėtinis širdies nepakankamumas.

Þemgulytë G. Jesmanas S. Kozlova Lietuvos sveikatos mokslø universiteto Kauno klinikos, Neurochirurgijos klinika Santrauka.

Moyamoya liga MML — reta smegenø kraujagysliø patologija, pasiþyminti vidiniø miego, priekiniø ir viduriniø smegenø arterijø uþakimu, vystantis kolateraliniam smulkiøjø kraujagysliø tinklui.

Tinklalapio apie retas ligas orpha.

  1. Neurologijos seminarai m. Nr. 3(69) by Dalius - Issuu
  2. Širdies nepakankamumas. Lėtinis širdies nepakankamumas. Lėtinio širdies nepakankamumo pristatymas

MML labiausiai paplitusi tarp azijieèiø, taèiau pavieniai atvejai nustatomi visame pasaulyje. Kliniðkai pasireiðkia smegenø iðemija dël kolateralinës kraujotakos nepakankamumo insultas arba PSIP arba hemoragija dël patologiniø kolateraliø smulkiø aneurizmø plyðimo.

Širdies nepakankamumas. Lėtinis širdies nepakankamumas. Lėtinio širdies nepakankamumo pristatymas

Retai ði liga gali pasireikðti gydymui atsparia epilepsija, migrena. KT ar MRT angiografija galima aptikti smulkiø kolateraliø tinklà. Auksinis diagnostikos standartas — selektyvi intraarterinë angiografija. Medikamentinis gydymas nëra efektyvus ir skiriamas tik perioperaciniu laikotarpiu arba simptomiðkai.

Chirurginio gydymo tikslas — revaskuliarizacija paþeistame smegenø kraujotakos baseine. Raktaþodþiai: Moyamoya liga, iðemija, angiografija, revaskuliarizacija. Ði liga — XX a. Pirmà kartà ji buvo apraðyta praëjusio amþiaus 6-ajame deðimtmetyje Japonijoje. Paþangiø diagnostikos metodø ádiegimas leido nustatyti pavienius MML atvejus ir Lietuvoje. MML gali bûti vaikø ir jaunø suaugusiøjø iðeminio smegenø insulto ar vyresniø pacientø smegenø kraujosruvos prieþastis.

Taèiau dël ligos retumo ir informacijos lietuviø kalba apie jà stokos ji daþnai nediagnozuojama. Jis yra didesnis Azijoje, palyginti su JAV: —89 ir hipertenzijos indas. Literatûros duomenimis, ligà lemia genetiniai veiksniai. Atlikus vieno nukleotido polimorfizmo tyrimus 72 japonams su MML ir 45 sveikiems savanoriams, nustatytas statistiðkai patikimas ryðys tarp MML ir 17qki-ter regiono RNF lokuso.

RK [1].

  • Они вернутся; и я надеюсь, что к тому времени мы будем достойны их, какими бы великими они ни стали.
  • А она тем временем не должна тревожиться, -- и было бы лучше всего, если бы она никому ничего не рассказывала о происшедшем.

Sergantiesiems MML nustatytos daþnesnës lygiøjø raumenø alfa-aktino ACTA2 mutacijos, kurios taip pat sukelia vainikiniø kraujagysliø ligà, miokardo infarktà, insultà ir krûtininës aortos patologijà [2]. Taip pat yra duomenø, kad liga gali bûti autoimuninës kilmës: pacientams su MML nustatomas teigiamas reumatoidinis faktorius ir citoplazminiai antikûnai prieð neutrofilø mieloperoksidazæ MPO-ANCA [3].

Be to, pastebëtas pakitusiø kraujagysliø intimos aktyvumas, nustatytas taikant antikûnus J. Kozlova prieð nestinà [4]. Vieno Japonijoje atlikto tyrimo duomenimis, þmoniø, kuriems MML pasireiðkë vyresniame amþiuje ne vaikystëjekaulinis vidinës miego arterijos kanalas daþnai bûna siauras, dël to vystosi kraujagyslës uþakimas [5]. Labai retais atvejais MML gali bûti antrinë. Apraðytas atvejis, kai liga iðsivystë 12 m. Taip pat átariama, kad infekcija atlieka nemaþà vaidmená ligai atsirasti. Kai kurios studijos nurodo ryðá tarp ligos ir Epstein-Barr viruso infekcijos.

Ligà pridisponuoja autoimuniniai procesai, galvos traumos. Liga gali atsirasti ir iki tol visiðkai sveikiems individams. Taèiau keliø ligø atveju daþnai kartu bûna ir MML. Klinikiniams simptomams bûdingas ir geografinis pasiskirstymas.

Vaikams iðeminiai insultai yra daug daþnesni nei PSIP. Manoma, kad taip yra todël, kad dël amþiaus vaikams bûna sunkiau apibûdinti PSIP simptomus, kas lemia vëlyvà diagnostikà ir didesnæ iðeminio insulto rizikà [10].

Pastebëta, kad iðemijos paþeistos sritys skiriasi priklausomai nuo paciento amþiaus: suaugusiesiems smegenø infarktas daþniausiai ávyksta akytosios medþiagos srityje, vaikams ir jaunuoliams iki 20 m. Tai siejama su skirtingu smegenø jautrumu iðemijai, daugiau ar maþiau paþengusiu kraujagysliø paþeidimu. Kartais MML pasireiðkia gydymui atspariais epilepsijos priepuoliais, progresuojanèiu kognityvinës funkcijos blogëjimu [8, 11].

Histologiðkai tiriant paþeistas miego arterijas, nustatomos ekscentriðkai sustorëjusi intima, raumeninio sluoksnio proliferacija, iðsikiðanti ir daþnai sudvigubëjusi vidinë elastinë plokðtelë be uþdegiminës infiltracijos arba aterosklerozës poþymiø. Kraujagysliø susiaurëjimà lemia lygiøjø raumenø proliferacija ir trombozë susiaurëjimo vietoje. Naujai susiformavusios patologinës kolateralinës arterijos pasiþymi sustorëjusia medija su fibrino sankaupomis, fragmentuota elastine plokðtele ir mikroaneurizmø formavimusi.

hipertenziją gydome be vaistų hipertenzija ar ne

Ðià natûralià revaskuliarizacijà skatina hipertenzija 3 laipsnio rizika 4 CHS 1 augimo faktoriø iðsiskyrimas. Daþniausiai nustatomi HIF-1 hipoksijà indukuojantis faktorius 1VEGF kraujagysliø endotelio augimo faktoriusbFGF pagrindinis fibroblastø augimo faktoriustransformuotas augimo faktorius beta-1, hepatocitø augimo faktorius, MMP matrikso metalo proteinazë [7].

Kompiuterinës tomografijos KT arba magnetinio rezonanso tomografijos MRT tyrimas atliekamas kliniðkai átarus smegenø iðemijà arba kraujosruvà vaizdinio tyrimo pasirinkimà lemia kiekvienoje gydymo ástaigoje priimta taktika. Galima stebëti iðeminius plotus þievëje ar poþievyje. Kartu daþnai aptinkami bûdingi pakitimai po buvusiø iðeminiø insultø.

Gali bûti smegenø atrofija. Pakraujavimø atvejais stebima subarachnoidinë, intraventrikulinë ar intracerebrinë hemoragijos, kurios daþniausiai bûna poþievio branduoliø srityje arba gumbure. MRT padeda geriau pamatyti iðeminiø pakenkimø vietas. Paprastai jie bûna daugybiniai, maþi ir besimptomiai. Smegenø infarktai paprastai bûna karotidiniame baseine, vadinamosios takoskyros vietose, tarp plotø, maitinamø ið vidurinës ir uþpakalinës smegenø arterijø [9].

Specifiniai radiniai yra: 1 menka vidurinës ir priekinës smegenø arterijø kamieno ir ar pagrindiniø ðakø vizualizacija, 2 ryðkios leptomeninginës anastomozës ið uþpakalinës smegenø arterijos, 3 patologinës MML kolateralës pamatiniuose branduoliuose [12].

  • Gyventojų atranka Anotacija Šio tyrimo tikslas buvo išanalizuoti aukšto kraujospūdžio nustatymo, valdymo, kontrolės ir susijusius veiksnius tarp gyventojų, besinaudojančių visuomenės sveikatos priežiūros paslaugomis Pekine.
  • Теперь подобное путешествие совершалось опять, в машине, где легионы позабытых и отнюдь не жаждавших приключений людей чувствовали бы себя как дома.

MRT angiografija yra taip pat neinvazinis tyrimas, kitaip nei KT angiografija, nereikalaujantis kontrasto suleidimo á venà. Iki ûminio epizodo pacientai daþniausiai neþino, kad serga ðia liga.

Pozitrono emisijos tomografija PET smegenø perfuzijai ávertinti klinikinëje praktikoje ðiuo metu netaikoma. Ðis tyrimas atliekamas tik klinikiniø studijø metu. Vieno fotono emisijos KT angl. Transkranijinë doplerografija TKD — neinvazinis bûdas stebëti kraujotakos pokyèius ligos eigoje ir po operacijos.

Auksinis MML diagnostikos standartas yra selektyvi smegenø angiografija. Suzuki ir Takaku m. Toliau pateikiama ðia klasifikacija paremta smegenø kraujagysliø uþakimui bûdingø pokyèiø klasifikacija, sergant MML.

Paprastai jis skiriamas tais atvejais, kai operacinis gydymas negalimas arba ligos eiga nëra sunki. Antiagregantai rutiniðkai skiriami pacientams po operacijos. Kalcio kanalø blokatoriai naudojami migrenos priepuoliams malðinti, taip pat jie veiksmingai retina su MML susijusius PSIP [15], taip pat ir po revaskuliarizacijos operacijos [16].

Chirurginis gydymas. Ávykus hemoragijai, skubios operacijos tikslas yra paðalinti paciento bûklæ bloginanèià kraujosruvà. MML paþeidþia VMA, tuo tarpu IMA lieka sveika, ir chirurginio gydymo esmë — jos panaudojimas kraujotakai atnaujinti iðemijos paþeistoje smegenø srityje. Indikacijos operacijai yra paciento patiriamø simptomø ir vaizdiniø tyrimø duomenø derinys.

vaistų nuo hipertenzijos ir tachikardijos deriniai kardamono hipertenzijos gydymas

Revaskuliarizacija atliekama tinkamai paruoðus pacientà koregavus terapinæ bûklæ, ne ûminiame ligos hipertenzijos medicinos biuletenis. Revaskuliarizacijos operacija tikslinga tiems pacientams, kurie kenèia nuo pasikartojanèiø traukuliø, praeinanèiø smegenø iðemijos priepuoliø PSIPprogresuojanèio neurologinio deficito ir yra patvirtinta, kad ðiuos simptomus sukelia bûtent MML.

Revaskuliarizacijos metodai skirstomi á tiesioginius ir netiesioginius. Tiesioginis metodas uþtikrina greità kraujotakos pagerëjimà.

Taikant netiesioginius metodus, kraujotaka pagerëja po keliø savaièiø ar net mënesiø. Vaikams dël amþiaus sàlygotø anatominiø ypatumø labai plonos kraujagyslës daþniau atliekamos netiesioginës revaskuliarizacijos operacijos.

Taèiau ir jiems kartais sëkmingai atliekama tiesioginë revaskuliarizacija, taip pat kaip hipertenzija 3 laipsnio rizika 4 CHS 1 suaugusiesiems — netiesioginë. Tai tiesioginës revaskuliarizacijos metodas. Pavirðinë smilkininë arterija PSA iðpreparuojama. Atliekama nedidelë kraniotomija temporoparietaliai Silvijaus vagos projekcijoje.

Tada PSA sujungiama su smegenø smilkininës J. Kozlova skilties þievine arterija VMA ðaka distaliau stenozës.

Svarbi informacija